Cần món hàng nào, chỉ cần ghi tên, số lượng cùng những lưu ý và đặt dịch vụ. Bạn không cần tìm từng món hàng đã được liệt kê, không bị phụ thuộc vào danh sách hàng hóa có sẵn trên ứng dụng.

38 👁2